ANBI

ANBI

1. Baptisten Gemeente Leeuwarden

Vastgelegd in de statuten van 3 april 1963.

De Baptistengemeente Leeuwarden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

De grondslag van de gemeente is het betrouwbare woord van God, zoals dat in de Bijbel is opgenomen. De gemeente gelooft en belijdt daarom:

  • dat het heelal en alles wat daarin is door God is geschapen;

  • dat God een God van liefde is;

  • dat Hij zijn zoon Jezus Christus heeft gegeven, die voor de mens heeft geleden, is gestorven en op de derde dag is opgestaan, opdat de mens niet verloren zal gaan maar het eeuwige leven heeft;

  • dat Jezus Christus is opgenomen in de hemel;

  • dat God aan zijn gemeente de Heilige Geest heeft gegeven met zijn verschillende gaven en krachten;

  • dat Jezus Christus naar zijn woord eens zal weerkomen;

  • dat Jezus Christus het hoofd van de gemeente is;

  • dat de mens zich alleen door persoonlijk geloof en bekering een kind van God kan noemen;

  • dat de doop door onderdompeling plaats vindt op belijdenis van persoonlijk geloof, waarmee de dopeling tevens lid van de gemeente wordt;

  • dat naar het woord van Jezus Christus naast de doop als instelling is gegeven het avondmaal als een gemeenschaps- en verbondsmaal.

Doel van de gemeente: 

Het doel van de gemeente is het vormen van een gemeenschap waarin leden en vrienden worden opgebouwd in het geloof, de liefde, de hoop en verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus en tot de verbreiding van het evangelie en hiertoe wanneer nodig samen te werken met andere kerken en geloofsgemeenschappen.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente

RSIN                                        : 002543837

3. Contactgegevens
Adres                                        : Jan van Scorelstraat 76, 8932 DD  Leeuwarden
Telefoonnummer                      : 058 - 2122291
Website                                    : www.parkkerk.nl
Eventueel KvK-nummer           : n.v.t.

4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
5 overige bestuursleden

De Baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf .

5. Het beleidsplan 2017 - 2020

Als Baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden willen we onze krachten behouden, onze zwaktes versterken, kansen benutten en de bedreigingen omzetten in nieuwe kansen.

Voor de komende 3 - 4 jaar gaan we aan de slag met 6 doelstellingen :
1. Verbinding - elkaar beter leren kennen
2. Jongeren voelen zich thuis in de Parkkerk
3. Organisatorische vernieuwing
4. Nieuwkomers behouden
5. Geloofsgroei
6. In contact met de omgeving

Naast deze 6 doelstellingen zijn er 6 aandachtspunten voor de komende jaren :
1. Zorg voor elkaar
2. Toerusting pastoraat
3. Werkgroep Vieringen
4. Unie van Baptistengemeenten
5. Gebruik eigen terrein
6. Uitstraling

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie
https://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever .
Leden van het bestuur en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1
1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

Artikel 2, grondslag
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Artikel 3
Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links: https://baptisten.nl/over/organisatie/documenten .
8. Financiële verantwoording Baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden
begroting 2019           resultaat 2019             begroting 2020

Baten

Bijdragen                                             80.000                       78.800                        74.500

Collecten                                             21.100                       18.400                        18.100

Beheergebouwen                                21.000                       17.800                        16.600

Diversen                                                2.100                         7.300                          2.000

Totaal baten                                      124.200                     122.300                       111.200

Lasten

Personeelskosten+vergoedingen        64.700                       65.600                        68.300

Huisvestingskosten                              36.500                       31.900                        34.100

Uniecontributie                                       7.000                         6.100                          5.500

Algemenekosten                                  15.000                       18.300                        13.300

Bankkosten                                            1.000                         1.000                            700

Totaal lasten                                      124.200                     122.900                      121.900

Resultaat                                                       0                        - 600                       - 10.700

                                                             124.200                     122.300                     111.200

9. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen in 2020 met toelichting

Personeelskosten
Onze voorganger is met ingang van 2019 werknemer van onze gemeente.
Gevolg is een betere sociale zekerheid voor hem en een vermindering van de financiële risico's voor de gemeente. Door een algemene salarisverhoging en salarisaanpassing n.a.v. een verhoging in dienstjaren stijgen de personeelslasten naar verwachting met € 2.700.

Huisvestingskosten
Deze zijn  € 2.200 hoger door een verwachte € 900 hogere rente en afschrijving. € 700 meer aan energiekosten en € 600 meer verzekeringspremie.

Bijdragen
Gebaseerd op de krimp van de gemeente vorig jaar en gelijkblijvende bijdragen door de huidige leden en vrienden hebben we deze geraamd op € 74.500 voor dit jaar.

Beheer gebouwen
Dit jaar geraamd op € 18.100 ipv de in 2019 begrote € 21.100.
Dit door het achterblijven van de bijdragen bouwfonds in 2019 op de begrote bedragen.

Opmerking

De cijfers van het resultaat 2019 en begroting 2020 moeten nog worden vastgesteld.

Verbinden is delen, delen is verbinden

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken analytische cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om uw voorkeuren op te slaan. Door op accepteren te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies